การรับนักศึกษาฝึกงาน 2563

       ปตท.ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะ และประสบการณ์หรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่กำหนดในหลักสูตรการเรียน ต้องมีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาเท่านั้น เข้ารับการฝึกงาน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา 

  รับสมัครและคัดเลือก กันยายน - ตุลาคม 

  ฝึกงาน มกราคม - เมษายน (ปีถัดไป)

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน 

  รับสมัครและคัดเลือก ธันวาคม - มกราคม 

  ฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม (ปีถัดไป)