ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการนักศึกษาฝึกงาน ปตท. ประจำปี 2564 รอบ SPIRIT Internship

ส่วนสรรหาและคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการนักศึกษาฝึกงาน ปตท. ประจำปี 2564 รอบ SPIRIT Internship

ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์นี้ :
https://drive.google.com/file/d/1tqnJlS_FXJamXw2fdgga9uot619z-75-/view?usp=sharing

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา 

  รับสมัคร ตุลาคม 

  คัดเลือก พฤศจิกายน

  ฝึกงาน มกราคม - เมษายน (ปีถัดไป)

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน 

  รับสมัคร ตุลาคม

   คัดเลือก มกราคม (ปีถัดไป)

  ฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม (ปีถัดไป)