คณะที่ประกาศรับ

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่  เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  สำหรับปี 2566

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา (PTT Cooperative Internship) 

  รับสมัคร : 5 - 23 กันยายน 2565

  คัดเลือก : เดือนตุลาคม 2565

  ฝึกงาน มกราคม - เมษายน (ปีถัดไป)

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน (PTT SPIRIT Internship)

  รับสมัคร : 3 - 21 ตุลาคม 2565

  คัดเลือก : เดือนพฤศจิกายน 2565

  ฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม (ปีถัดไป)

  ทั้งนี้ ผู้สมัครยังไม่ต้องนำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน โดยจะให้นำส่งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงานแล้ว