ข้อมูลการรับสมัคร

ปตท. เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าฝึกงานระหว่าง                    วันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2564

โดยมีคณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 

1. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขาคอมพิวเตอร์
  สาขาแมคคาทรอนิกส์
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
3. คณะบัญชี สาขาวิชาการเงิน
4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  สาขาการตลาด
  สาขาการจัดการ
5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน
6. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารมวลชน
  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : pttcareer@pttplc.com

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน

  ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

  1. การฝึกงานสหกิจศึกษา (PTT Cooperative Internship)

  รับสมัคร ตุลาคม 

  คัดเลือก พฤศจิกายน

  ฝึกงาน มกราคม - เมษายน (ปีถัดไป)

  2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน (PTT Summer Internship)

  รับสมัคร พฤศจิกายน

  คัดเลือก มกราคม (ปีถัดไป)

  ฝึกงาน มิถุนายน - กรกฎาคม (ปีถัดไป)